Obchodní podmínky

 

podnikatele (fyzická osoba): Mgr. Bc. Veronika Buchtová, DiS.

se sídlem: Josefy Faimonové 21, Brno, 62800

IČO: 08352607

Neplátce DPH

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Brna, č.j. 3649457/19/3002-00510-705008

pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu umístěného na internetové adrese www.malaponozka.cz

 

Obecné ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele (FO) Mgr. Bc. Veronika Buchtová, DiS., se sídlem Josefy Faimonové 21, Brno, 62800, IČO: 08352607, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Brna, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.malaponozka.cz.

Zákazníkem se rozumí každá osoba, která ukončí objednávací proces v e-shopu a závazně potvrdí svou objednávku.

Obchodní podmínky se nevztahují na případ, kdy je zákazník právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Tato ujednání mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Zákazník bere na vědomí, že obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplňovat ustanovení obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Objednání 

Objednávka se prování pouze a přímo na webových stránkách www.malaponozka.cz, a nese s sebou povinnost řádně vyplnit všechny požadované kontaktní údaje zákazníka. K snazšímu procesu objednání lze využít i vlastní účet na stránkách www.malaponozka.cz, který je dostupný po registraci nového zákazníka a jeho přihlášení. V případě, že kupující uvede neúplné nebo chybné údaje, nenese prodávající odpovědnost za škody a prodlevy způsobené tímto chybným uvedením.

Současně je možné provést objednávku i bez registrace zákazníka.

Uživatelský účet

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen zákazníkem zvoleným uživatelským jménem (platný email zákazníka) a heslem. Zákazník (kupující) je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Dále není oprávněn umožnit využívat svůj účet třetí osobou.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit dlouhodobě nevyužívaný uživatelský účet, stejně jako účet zákazníka, který porušil povinnosti stanovené kupní smlouvou a obchodními podmínkami.

Nakupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu e-shopu, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Kupní cena zboží

Kupní cena je uvedena v katalogu produktů u každého produktu zvlášť. K této ceně se nepřipočítává cena dopravy, neboť je zboží distribuováno elektronicky. Celková kupní cena je určena k platbě v plné hodnotě bez srážek. Nakupující v EUR i nakupující v Kč platí na stejný bankovní účet. Platební instrukce obdrží kupující emailem po přijetí a potvrzení objednávky.

V případě, že kupní cena v katalogu produktů je uvedena jako „zdarma“ nebo ve slevě z původní ceny, prodávající si vyhrazuje právo nadlimitní platby vztažené k tomuto zboží odmítnout a vrátit zpět na účet odesílatele.

Prodávající vystaví na základě platby daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátce DPH.

Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

K uzavření objednávky je kupující povinen vyplnit objednávkový formulář, kde jsou uvedeny informace především o:

– objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku pomocí tlačítka „koupit“),

– způsobu úhrady kupní ceny zboží, dále adresa a další nezbytné kontaktní údaje kupujícího.

Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno řádně zkontrolovat zadané údaje, popřípadě je změnit.

Odesláním objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami.

Objednávka bude odeslána prodávajícímu pomocí tlačítka „objednat“. Tímto je objednávka považována za odeslanou. Prodávající ji neprodleně, po obdržení přijme, přičemž kupujícímu dorazí potvrzovací email na zadanou adresu elektronické pošty v objednávce.

Smluvní vztah mezi oběma stranami vzniká potvrzením a přijetím objednávky prodávajícím. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem akceptování platby prodávajícím a změnou stavu objednávky na „Zpracovává se“. V případě, že nedojde k zaplacení do 14 dní od okamžiku odeslání platebních pokynů, prodávající si vyhrazuje právo objednávku stornovat. Pokud dojde k platbě i po této lhůtě, prodávající si vyhrazuje právo objednávku znovu obnovit a objednané zboží dodat, nebo objednávku ponechat stornovanou a vrátit finanční prostředky s objednávkou spojené zpět na účet odesílatele. V tomto případě záleží na přímé dohodě mezi kupujícím a prodávajícím.

Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu se subjektem, který v minulosti závažně porušil obchodní podmínky vůči prodávajícímu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Splatnost

Všechny objednávky mají splatnost předem. Čekací lhůta na zaplacení činí 14 dní, po uplynutí této lhůty dojde ke stornu objednávky.

Platební možnosti

– Předem na bankovní účet 1864977016/3030 vedený u AirBank a patřící podnikateli Mgr. Bc. Veronika Buchtová, DiS. s místem působení na adrese Josefy Faimonové 21, Brno, 62800.

– Platba kartou a platebními tlačítky

Poskytovatelem platební brány je společnost ComGate Payments, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

• kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. určené pro zodpovězení dotazů a reklamace
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Platba kartou pomocí platební brány

Platební brána Comgate podporuje karty Visa, Visa Electron, Mastercard a Maestro. Po schválení platby získává prodejce i zákazník ihned informaci o provedení platby a prodávající začíná proces odesílání zboží, jak je uvedeno v odstavci Dodání zboží.

Pokud kupující platí podporovanou kartou, zaplatí měnou, v níž je veden účet platební karty. V takovém případě převod do dané měny provádí domácí banka kupujícího v rámci vlastního aktuálního kurzu. Prodávající obdrží částku v CZK.

Apple Pay a Google Pay

Apple Pay i Google Pay jsou metody, při nichž zákazník platí kartou uloženou v Peněžence Apple, resp. Peněžence Google.

Apple Pay

Apple Pay je platební metoda, která umožňuje zákazníkům jednoduché placení pomocí karty uložené v Apple Wallet. Apple Pay je součástí platební metody platba kartou. Apple Pay se v platební bráně zobrazí automaticky uživatelům s prohlížečem Safari v zařízení Apple nebo je zákazník po kliknutí na volbu platba kartou přesměrován na platební bránu.

Google Pay

Platba Google Pay je v podstatě totéž jako platba kartou. Pro zobrazení služby je potřeba mít k dispozici podporovaný webový prohlížeč (Chrome, Safari, Firefox, Edge, Opera nebo UC), nebo zařízení s OS Android nebo Wear OS. Pro funkčnost této platební metody je nezbytné nejprve uložit platební kartu do Peněženky Google.

Po kliknutí na volbu platba kartou je zákazník přesměrován na platební bránu. Nabídka platby pomocí Google Pay se zobrazí automaticky. Zákazník si může vybrat, zda klikne na tlačítko Google Pay nebo zadá své karetní údaje.

Dodání zboží 

– Návody

Návody jsou dodávány v elektronické podobě, a to ve formátu PDF. K odeslání návodu dojde maximálně následující pracovní den po akceptování platby prodávajícím a změně stavu objednávky na „zpracovává se“, přímo do emailové schránky uvedené kupujícím při procesu uskutečňování objednávky. Problémy s doručením budou řešeny operativně dle typu (malá kapacita schránky, chyba při přenosu apod.). Pokud se nepodaří platbu spárovat s objednávkou (kupující uvede chybný variabilní symbol), odeslání bude odloženo do okamžiku, než bude objednávka správně přiřazena. V případě chybně uvedeného emailu bude kupující kontaktován na svém uvedeném telefonním čísle.

– Originální produkty

Všechny originální produkty budou zasílány do dvou dnů formou Zásilkovny na uvedené výdejní místo nebo adresu kupujícího po  akceptování platby prodávajícím a změně stavu objednávky na „zpracovává se“. O podání a trasování zásilky bude kupující obeznámen formou sms a emailem z aplikace Zásilkovna.

Kupující se zavazuje, že převezme zásilku jedině v případě, že nebude jevit vážná poškození způsobená přepravou. Jakékoliv reklamace ze strany dopravy je nutné řešit přímo s přepravní společností.

Reklamace

– Návody

Kupující se zavazuje zkontrolovat obdržené návody ihned po obdržení a v případě problémů kontaktovat prodávajícího. Poškozené či nečitelné PDF soubory budou doručeny znovu, v případě nouze i na jiný email, a to po dohodě kupujícího s prodávajícím. V případě chyb v pracovním postupu bude tato chyba opravena. Kupující je povinen jakékoliv chyby a reklamace jasně popsat a nahlásit, a to pomocí kontaktního formuláře nebo na email info@malaponozka.cz.

– Originální produkty

Prodávající si vyhrazuje právo nabízet originální produkty pouze po jednom kuse. Kupující se zavazuje zkontrolovat zboží ihned po obdržení a v případě problémů kontaktovat prodávajícího. Poškozený produkt je důvodem k vrácení zboží.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Další práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím emailové adresy info@malaponozka.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Vrácení zboží

Možnost vrácení se, z důvodu povahy zboží, na návody nevztahuje.

V případě originálních produktů má kupující právo zboží vrátit do 14 dnů od jeho obdržení. Zboží musí být řádně zabaleno, nesmí jevit známky opotřebení a musí být odesláno bez dobírky na adresu prodejce na náklady kupujícího. Kupujícímu bude do 14 dnů vrácena částka za zboží bez dopravného na bankovní účet, ze kterého objednávku uskutečnil.

Ochrana a poskytování údajů

Na základě nového zákona EU o ochraně osobních dat, tzv. GDPR (General Data Protection Regulation), platného od 25.5.2018, je kupující povinen odsouhlasit zpracováním osobních dat, která jsou zcela nezbytná pro vyřízení objednávky (tj. jméno, příjmení, dodací/fakturační adresa, telefon, emailová adresa) a zároveň může a nemusí poskytnout souhlasu se zasíláním newsletterů (slevové akce, nabídky, informace o změnách na eshopu apod.) na uvedenou emailovou adresu. Nakupující bere na vědomí, že svůj souhlas poskytuje dobrovolně a může ho kdykoliv odvolat.

Zákazníci, nakupující bez registrace, budou o souhlas se zpracováním osobních údajů požádáni vždy před dokončením své objednávky.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, při správě ve svém uživatelském účtu i při realizaci objednávky) uvádět řádně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů, pokud jsou v okamžiku uskutečnění další objednávky odlišné od původních a mohou způsobit neúspěšné doručení nové zásilky.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s vlastní objednávkou v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR), dále může a nemusí souhlasit se zasíláním obchodních sdělení (akce, slevy, novinky) na uvedenou elektronickou adresu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Šíření a kopírování návodů a výrobků dle nich vyhotovených

Kupující se zavazuje a bere na vědomí, že každý návod od prodávajícího nesmí být jakkoli kopírován nebo rozmnožován za účelem dalšího šíření bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv, tedy prodávajícího Mgr. Bc. Veroniky Buchtové, DiS. – Malé ponožky. Výrobky vzniklé na základě návodu prodávajícího na www.malaponozka.cz mohou být užity pro komerční účely v malosériové hand-made výrobě za podmínky uvedení původce návodu: www.malaponozka.cz

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky vchází v platnost k okamžiku uskutečnění objednávky a řídí se právním řádem České republiky, zejm. Občanským zákoníkem.

Verze 1.00, Platnost k 22.11.2019